JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM

Kształtowanie poczucia patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na inne kultury Europy i różnorodność narodów. Rozwijanie poczucia jedności z kulturą europejską. Wzmacnianie naturalnej ciekawości dziecka i chęci poznania świata poprzez uczestniczenie w zajęciach z wykorzystaniem technik multimedialnych.

europaTworzenie w grupie radosnej atmosfery akceptacji oraz umiejętności współdziałania i twórczej zabawy pozwalającej na poznawanie Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Ukierunkowanie zajęć na aktywne zdobywanie wiedzy o własnym regionie, kraju, historii i kulturze wybranych państw Unii Europejskiej. Uświadomienie różnorodności kulturalnej oraz rozwijanie u dzieci postaw patriotyzmu oraz poczucia przynależności narodowej i europejskiej.