Przedszkole jest placówką 9-godzinną z 7 oddziałami:

  • 3 oddziały integracyjne 
  • 4 oddziały dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Przedszkole funkcjonuje w godzinach: 6:30 do 16:30. 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku kalendarzowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień a w oddziałach specjalnych stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

W oddziałach masowych dla dzieci 3,4,5,6 letnich liczba dzieci nie powinna przekroczyć 25.

W oddziałach specjalnych liczba dzieci nie powinna przekraczać 12 dzieci.

Przy podziale decyduje rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcje rozwojowe, wiek rozwojowy dziecka a nie wiek kalendarzowy.

W oddziale młodszym może być od 4 do 7 dzieci, a w oddziale starszym od 6 do 10 dzieci .

W grupie integracyjnej jest maksymalnie 20 dzieci (w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych) oraz 2 dzieci z Ukrainy (uchodźcy). 

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciela wspomagającego rozwój dzieci niepełnosprawnych, a w oddziałach specjalnych nauczycieli oligofrenopedagogów oraz specjalistów: specjalistę do rewalidacji ruchowej, logopedę i psychologa.

W grupach masowych pracują 2 nauczycielki oraz 1 woźna a w grupie najmłodszej 3-4 latków  zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

W grupie specjalnej pracuje 2 nauczycieli oraz pomoc nauczyciela.

W grupie integracyjnej zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 1 woźna. W godzinach od 9-13.30 grupą opiekuje się równolegle dwóch nauczycieli. Obecność drugiego nauczyciela w grupie jest niezbędna jeśli chce się zapewnić dzieciom zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym zindywidualizowaną opiekę i pomoc w nabywaniu umiejętności.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 10 lat.

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i sugerowaną formą kształcenia w oddziale specjalnym lub oddziale integracyjnym dokonujemy przydziału dzieci do grup.

GODZINY PRACY DYDAKTYCZNEJ DYREKTORA: 

ŚRODA 12:00 - 14:30 - GRUPA KUBUSIE PUCHATKI IV

CZWARTEK 08:00 - 11:30 - GRUPA KUBUSIE PUCHATKI IV

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Przyjaciół Kubusia Puchatka przyjmuje intersantów w sprawie skarg i wniosków w środy w godzinach od 15:00 do 16:00