6.30 – 8.00

• zabawy swobodne
• praca indywidualna z dziećmi, rozwijanie zainteresowań dzieci
 

8.00 – 9.00

• zabawy i ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawa dydaktyczna,
kształtowanie nawyków higienicznych, śniadanie
 

9.00 - 11.15

• realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, z  uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych dzieci, działania grupowe i zespołowe                                                   
• zajęcia ze specjalistami, zajęcia rewalidacyjne
• zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, poznawanie najbliższego
otoczenia, spacery, wycieczki
 

11.15 – 12.00

• czynności opiekuńcze, porządkowe, kształtowanie nawyków higienicznych,  II śniadanie
 

12.00 - 13.15

• wyciszenie za pomocą technik relaksacyjnych, realizacja pomysłów dzieci, zabawy dowolne
lub zabawy na powietrzu, rozwijanie zainteresowań dzieci
• zajęcia ze specjalistami, zajęcia rewalidacyjne
 

13.15 - 14.00

• czynności opiekuńcze, porządkowe, kształtowanie nawyków higienicznych, obiad
 

14.00 - 16.30

• zabawy ruchowe, aktywność własna dzieci, praca indywidualna, kontakty indywidualne
z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów
Image