GŁÓWNE ZAŁOZENIA WYCHOWANIA I NAUCZANIA INTEGRACYJNEGO REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Istota integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych zawiera się w tworzeniu dla tych dzieci warunków by mogły pomyślnie rozwijać się, bawić i uczyć z dziećmi zdrowymi .

Celem naszej działalności wychowawczej i edukacyjnej jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej integracji. Oznacza to stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły z uwagi na indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające z ograniczeń w zakresie sprawności fizycznej, intelektualnej, narządów zmysłów lub choroby, uczestniczyć w zajęciach grup specjalnej lub integracyjnej.

Integracja dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej placówki polega na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w życie przedszkola .cele zadania

Dzieci z oddziału integracyjnego mają stworzone optymalne warunki aby włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków.

W procesie wychowania i nauczania realizowane są ogólnie obowiązujące podstawy programowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Wspólnie dla wszystkich dzieci organizowane są identyczne sytuacje wychowawcze. Jednak gdy ze względu na swoiste trudności dziecka niepełnosprawnego zachodzi taka potrzeba to wówczas wprowadzamy specjalne metody i środki

Edukacja dzieci z oddziałów specjalnych polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka, zapewnienie mu warunków, aby mogło w pełni realizować indywidualny program uwzględniający jego umiejętności, zdolności, możliwości i potrzeby. W ten sposób może ono osiągnąć sukces.

Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w jednej placówce stwarza różnorodność sytuacji stymulujących zarówno jednych jak i drugich:

  • chroni dzieci niepełnosprawne przed izolacją
  • daje szansę poznania siebie
  • umożliwia rozwój samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, fizycznej, społeczno – emocjonalnej

Dzieci zdrowe dostarczają prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy a więc odgrywają ogromną rolę wspomagającą w stymulowaniu rozwoju niepełnosprawnych kolegów.

Natomiast dla nich samych jest to okazja, aby w naturalny i niewymuszony sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Kontakty z nimi: 

  • uczą tolerancji , wrażliwości , otwartości
  • uczą głębokiej akceptacji  dla trudności innych ludzi , szacunku dla choroby i słabości
  • rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa choć mają różne możliwości.